Meer eigen regie door gezamenlijk spraakgestuurd rapporteren

Onlangs verscheen er een herziening van de Richtlijn Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging van de V&VN. Kernaanbeveling één is het meer betrekken van de cliënt bij cliëntgebonden verslaglegging (V&VN & NU’91, 2022). De afgelopen drie maanden heeft Attendi, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en zorginstelling Mijzo, onderzocht wat het effect is van gezamenlijk spraakgestuurd rapporteren, in het bijzonder op het gevoel van eigen regie over de zorg.

Meer aandacht voor eigen regie

Eigen regie is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden in het Nederlandse overheidsbeleid. In de context van de gezondheidszorg betekent ‘eigen regie’ dat een cliënt, eventueel bijgestaan door naasten, zelf beslist wie welke hulp verleent of ondersteuning biedt en op welke manier (Meinema, 2017, p. 4). De recente herziening van de richtlijn Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging (V&VN & NU’91, 2022) besteed, vergeleken met eerdere richtlijnen, meer aandacht aan het vergroten van eigen regie van cliënten over hun leven en zorg. Eén van de aanbevelingen is het aangaan van de dialoog met de cliënt en te zorgen voor directe cliëntbetrokkenheid bij de verslaglegging. Een oplossing hiervoor is gezamenlijk rapporteren met behulp van de Attendi Speech Service, waarbij rapportages ingesproken kunnen worden in bijzijn van de cliënt.

Het doel van het uitgevoerde onderzoek was te achterhalen of gezamenlijk spraakgestuurd rapporteren bijdraagt aan een positief effect op het gevoel van eigen regie bij cliënten in de intramurale ouderenzorg. Op één afdeling zijn de zorgprofessionals aan de slag gegaan met spraakgestuurd rapporteren gezamenlijk met de cliënt en één afdeling is op de huidige manier blijven doorwerken, namelijk rapporteren aan het einde van de dienst. Middels diepte-interviews met de cliënten van de twee afdelingen, geselecteerd door het innovatieteam van Mijzo, zijn hun ervaringen met het spraakgestuurd rapporteren onderzocht. Daarnaast heeft er een focusgroep plaatsgevonden met een aantal van Mijzo’s zorgprofessionals, om hun visie op het spraakgestuurd rapporteren te achterhalen.

Ervaring cliënten

De bevindingen laten zien dat gezamenlijk spraakgestuurd rapporteren als positief wordt ervaren. Cliënten vinden het prettig om meer betrokken te worden bij de verslaglegging. De meeste cliënten gaven aan een goed beeld te hebben van wat er wordt gerapporteerd en wat er uiteindelijk in het dossier komt doordat de rapportage in hun bijzijn wordt ingesproken. Zij gaven voorbeelden van (interpretatie)fouten en problemen die voorkomen hadden kunnen worden wanneer er gezamenlijk was gerapporteerd. Dit is in lijn met het idee dat wanneer je de cliënt niet betrekt bij het rapporteren, dit kan leiden tot een eenzijdige blik op de ziekte, beperkingen of benodigdheden van de cliënt (Meinema, 2017).

Ervaring zorgprofessionals

Zorgprofessionals gaven aan het fijn te vinden om de cliënt te betrekken bij de verslaglegging. Transparantie en openheid wordt als belangrijk ervaren. Er werd opgemerkt dat je gestimuleerd wordt om goed na te denken over wat er in de rapportage komt. Deze manier van verslaglegging leidt volgens de zorgprofessionals tot professionelere en objectievere rapportages.

Conclusie

Het onderzoek heeft aangetoond dat zowel de cliënt als de zorgprofessional positief tegenover gezamenlijk spraakgestuurd rapporteren staan. De meeste cliënten zien in dat gezamenlijk spraakgestuurd rapporteren leidt tot meer eigen regie en betrokkenheid bij het dossier en de zorg. Cliënten kunnen op deze wijze (interpretatie)fouten direct corrigeren en een aanvulling doen wanneer iets belangrijks wordt vergeten. Ten slotte sluit deze wijze van rapporteren aan op de kernaanbeveling uit de nieuwe richtlijn van V&VN waarbij aanbevolen wordt om meer de dialoog met cliënt aan te gaan en de cliënt direct te betrekken bij cliëntgebonden verslaglegging (V&VN & NU’91, 2022).

Lees het volledige rapport onderaan de pagina.

Referenties